Algemene voorwaarden & privacy

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Leverancier: LivPro met de webshop www.livlashes.nl of www.livlashesofficial.com, de rechtspersoon die producten en/of diensten zowel in haar groothandel als op afstand vanuit de webshop aan kopers aanbiedt;
2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met LivPro een overeenkomst (op afstand) aangaat óf de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met LivPro aangaat;
3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door LivPro. georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand);
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Diensten en/of Producten: Het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.

Artikel 2. Identiteit Leverancier
LivPro met de webshop naam www.livlashes.nl
Telefoon: 0031646024248
E-mailadres: info@livlashes.nl / livlashes@live.nl
BTW: NL003253589B35
KVK: 77872983
IBAN: NL31 INGB0396082181
BIC: INGBNL2A

Artikel 3. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van LivPro en op elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen LivPro en Koper.
2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders door LivPro is bepaald.
3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
4. Algemene voorwaarden die Koper hanteert, zijn niet van toepassing tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee is ingestemd door LivPro.
5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door LivPro erkend.
6. De tekst van deze algemene voorwaarden zal door LivPro langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
7. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij  LivPro zijn in te zien en waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
8. LivPro behoudt zich het recht te allen tijde voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 4. Het Aanbod en totstandkoming overeenkomsten
1. Door het gebruik van de webshop of cursus van LivPro en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop en van toepassing zijn in de groothandel.
2. LivPro is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
3. Het aanbod van LivPro is vrijblijvend tenzij er in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
6. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als LivPro gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden LivPro niet.
7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
8. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat
– Potentiële Koper uitdrukkelijk telefonisch, per e-mail of schriftelijk gegevens aan heeft geleverd of ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en desbetreffende data zijn door LivPro telefonisch ontvangen dan wel via bestelformulier, post of e-mail;
– Potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek in de webshop www.livlashes.nl uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;
– Potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.
9. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
10. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft LivPro passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch betaalt, zal LivPro daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
11. LivPro kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien LivPro op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is LivPro gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
12. LivPro met de webshop www.livlashes.nl biedt tevens cursussen en workshops aan. Bij het bevestigen van een cursusdatum of het aangaan van een cursus aanvaardt de cursist deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop en van toepassing zijn in de groothandel.
De cursussen dienen altijd vooraf betaald te worden, of zoals afgesproken met de cursist door middel van een aanbetaling. Bij annulering, te late komst of afwezigheid van de cursist bij de cursus/workshop, wordt er geen geld geretourneerd. De cursist dient uiterlijk minimaal 48 uur van te voren de afspraak te verzetten. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen we uit coulance kosteloos eenmalig een nieuwe cursusdatum inplannen. Het is zoals hierboven beschreven niet mogelijk om een deel of de gehele (aan)betaling terug te ontvangen. Mocht de cursist voor de tweede keer binnen 48 uur voor aanvang van de cursus niet aanwezig zijn of te laat komen, dan is het niet mogelijk om een deel of de gehele (aan)betaling terug te ontvangen. Indien we voor de derde keer een nieuwe datum inplannen vervalt de hiervoor afgesproken aanbetaling en zal er opnieuw het gehele cursusbedrag in rekening gebracht worden, met een aanbetaling vooraf als zekerheid. LivPro behoudt het recht om geen nieuwe cursusdatum met de cursist in te plannen, indien blijkt dat cursist de cursus niet serieus neemt en het meer dan een keer heeft geannuleerd.
Mocht je van te voren aanbetaald hebben, en de cursus buiten de 48 uur annuleren, dan kan dat kosteloos. Er wordt dan met de cursist een nieuwe datum ingepland. Het is niet mogelijk om de aanbetaling/gehele betaling terug te krijgen. Tenzij cursist bewijs heeft dat zij/hij door ernstige medische omstandigheden niet deel kan nemen aan de cursus. In dit geval hebben wij een medische indicatie van de cursist nodig. Tevens behoudt LivPro het recht om geen nieuwe cursusdatum met de cursist in te plannen als blijkt dat cursist niet serieus is.
LivPro is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige schade of tekortkoming van de cursist.
13. De cursist en het zelf meegenomen model zijn geheel zelf verantwoordelijk voor het volgen van de cursus/workshop en het afnemen van eventuele producten. Mochten er tijdens of na de cursus/workshop enige problemen of klachten optreden, kan deze op geen enkele manier toegerekend worden aan LivPro.
14. Mocht de cursist of Koper in eerste instantie kiezen voor de Master Class of Business all-in cursus, en deze ook gedeeltelijk of geheel betaald te hebben, dan is gehele of gedeeltelijke restitutie in welke vorm dan ook niet mogelijk. Ook is het niet mogelijk om onderdelen te vervangen door andere cursussen. Mocht het door ernstige medische omstandigheden de cursist dag 2 en/of 3 en/of 4 niet in staat zijn te volgen, en het gehele cursusbedrag is reeds voldaan, dan kunnen wij als tegemoetkoming een bedrag van maximaal ad €100incl. terugboeken. Wel hebben wij altijd een plausibele reden van de cursist nodig. Het bedrag ad €100incl. is niet terug te rekenen naar een cursus op onze webshop www.livlashes.nl, maar enkel als tegemoetkoming i.v.m. de (ernstige medische) situatie van de cursist. Dit dient voordat dag 2, 3 of 4 ingepland wordt duidelijk vooraf schriftelijk aangegeven te worden. Deze tegemoetkoming vervalt indien er al een datum is vastgezet of is geannuleerd.
15. Mocht de cursist voor een cursus kiezen met meerdere dagen en tot tweemaal toe dag 2, 3 of dag 4 binnen 48 uur voor aanvang van de les annuleren, dan heeft LivPro het recht om de dag te laten vervallen. Cursist heeft geen recht om het in te halen noch recht op restitutie of vergoeding in welke vorm dan ook. LivPro is daar op geen enigerwijze verantwoordelijk voor.
16. Cursist dient zelf voor een model te zorgen. Mocht de cursist geen model hebben, kan LivPro als service bieden om een model voor de cursist te regelen. In dit geval is LivPro niet verantwoordelijk voor het afzeggen of enigerwijze van tekortkoming van het model.
17. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de GGD en de betreffende verzekeringen m.b.t. de PMU behandelingen die de cursist gaat uitvoeren.

Artikel 5. Prijzen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro`s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief 21% BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten, tenzij anders door LivPro aangegeven.
2. Koper is de prijs verschuldigd die LivPro in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door LivPro worden gecorrigeerd.
3. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.
4. Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren danwel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door LivPro.
5. Acties en kortingen zijn alleen van toepassing op de voorwaarden die omschreven staan. Indien er staat dat de actie geldig is in een bepaalde periode, dan is het niet mogelijk om de korting te verrekenen op bestellingen die na of voor de kortingsperiode geplaatst zijn. Indien klant bij de bestelling de kortingscode niet heeft ingevoerd, is het niet mogelijk om achteraf alsnog de korting te krijgen in welke vorm dan ook.

Artikel 6. Betaling
1. Bestellingen via de webshop www.livlashes.nl kunnen op de volgende manieren worden betaald:
– Contant (alleen bij afhalen)
– iDeal
– Vooruitbetaling / bankoverschrijving op NL31 INGB0396 0821 81 tnv LivPro
– Via Bancontact (België)
– Sofort (Duitsland)
– PayPal
– Op rekening. In uitzonderlijke gevallen, als service. Koper ontvangt bij deze betaalwijze een factuur met daarin het verzoek om het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen te betalen door middel van contante of elektronische betaling. Na het verstrijken van deze 14 dagen zonder dat LivPro het bedrag heeft ontvangen, ontvangt de Koper een herinnering. In de herinneringsbrief wordt vermeld dat de Koper het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen voldaan moet hebben. Mocht de Koper het verschuldigde bedrag na deze 7 dagen nog niet voldaan te hebben, dan worden betalingsverzoeken overgedragen aan een incassobureau. De alle daarvan gemaakte kosten worden doorberekend aan de Koper.

2. Alle producten en diensten van LivPro dienen vóóraf aan de levering betaald te worden. Dit om betalingsachterstanden en betalingsverzuim te voorkomen.
3. LivPro kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.
4. LivPro kan voor sommige producten en diensten een vooruitbetaling wensen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
5. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan LivPro te melden.
6. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,42% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
7. Ten laste van Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, LivPro, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
8. In geval van niet tijdige betaling is LivPro bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 7. Afzetgebied
1. Bestellingen kunnen wereldwijd geleverd worden.
2. Overeenkomsten kunnen slechts in het Nederlands/Engels worden gesloten.

Artikel 8. Levering en leveringstijd
1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft LivPro ernaar om bestellingen die voor 18.00 uur op een werkdag zijn geplaatst en voor die tijd bij ons in het systeem is binnengekomen, diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
2. Aan de leveringsplicht van LivPro zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door LivPro geleverde zaken een keer aan de Koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
3. LivPro kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
4. De levering van de producten van LivPro wordt voornamelijk uitgevoerd door DHL of Postnl en saloninrichtingsproducten ook door DPD, GLS of DHL. LivPro zal de Koper schriftelijk of per e-mail een bevestiging sturen zodra de producten verstuurd zijn. LivPro is in geen geval aansprakelijk voor de door postorderbedrijf gemaakte fouten. Nadat de bestelling is overgedragen aan het postorderbedrijf is LivPro niet verantwoordelijk voor het te laat geleverde, beschadigde of niet geleverde producten. Wel zal LivPro als service de Koper zo goed mogelijk tegemoet komen in deze situatie.
5. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is en worden nagestuurd.
6. LivPro streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan Koper te melden.
7. Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
9. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
10. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft LivPro het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
11. Als u producten ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u LivPro hiervan binnen 48 uur op de hoogte te stellen.

Artikel 9. Zichttermijn / herroepingsrecht
1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de Koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De Koper dient LivPro op de hoogte te stellen vooraf aan de retournering. De Koper ontvangt niet zijn aankoopbedrag van de retour gezonden producten retour, maar kan het aankoopbedrag gebruiken om andere producten te kopen op onze webshop. Let op dat de gebruiksproducten lijm, coating, remover, mascara niet retour genomen kan worden uit hygiënische overwegingen. De anderen producten mogen geretourneerd worden, mits deze in goede staat verkeren.
2. Indien de Koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan LivPro heeft teruggezonden, is de koop een feit. De Koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij LivPro. De Koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
3. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de Koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. LivPro houdt zich het recht voor bij terugzending administratiekosten in rekening te brengen.
4. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt LivPro er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, exclusief de berekende verzend- en administratiekosten, aan de Koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de Koper.
5. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
– diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;
– goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
– goederen die volgens specificaties van de Koper zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
– voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.
6. Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan kan de Koper de gezonden product niet ruilen voor andere producten. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen 14 dagen af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.
7. Bestellingen geplaatst op de webshop www.livlashes.nl zonder een kortingscode, kunnen niet hersteld worden. Indien Koper geen kortingscode in het bestelproces heeft ingevoerd heeft zij/hij geen recht op korting. LivPro kan niet de korting achteraf verrekenen of op eniger andere wijze de niet ingevoerde korting toestaan.

8. Het bovengenoemde artikel is niet geldig op B2B (business to business). 

Artikel 10. Gebreken en Klachttermijn
1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan LivPro ter kennisgeving worden gebracht.
3. Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. LivPro is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met LivPro is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
2. Koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 12. Garantie en aansprakelijkheid
1. In beginsel geldt voor door LivPro geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van een week na ontdekking hiervan, LivPro in kennis te stellen. Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met LivPro zijn aangegaan komen de rechten toe zoals die in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 zijn opgenomen.
2. LivPro is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
3. LivPro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
4. Indien LivPro om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
– indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van LivPro of de fabrikant zijn verricht;
– indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
– indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
6. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan LivPro.
7. De verzendkosten bij retournering van het product zijn niet voor rekening van LivPro indien het geretourneerde artikel aan de buitenkant beschadigd is bij ontvangst, of indien het defect is ontstaan indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Artikel 13. Overmacht
1. In geval van overmacht is LivPro niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen. LivPro is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 14. Privacy
1. LivPro zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
2. LivPro neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.
3. Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat alle personen van wie LivPro gegevens verwerkt, het recht hebben om hun eigen gegevens in te zien, fouten in de eigen gegevens te wijzigen, hun eigen gegevens te verwijderen, bezwaar te maken tegen de manier waarop gegevens worden verwerkt en persoonlijke gegevens te exporteren. LivPro zullen alle persoonlijke klantgegevens zo goed mogelijk beveiligen, autoriteiten te waarschuwen bij datalekken, gepaste toestemming te vragen voor het verwerken van gegevens en gedetailleerd te documenteren. LivPro zal duidelijk vermelden wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, waaróm gegevens worden verzameld en te definiëren hoe lang gegevens worden bewaard én wanneer ze worden verwijderd. Alle persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor interne doeleinden, zoals nieuwsbrieven en mailings. LivPro verschaft geen gegevens aan derden. Wij zijn geheel transparant over welke gegevens we van je gebruiken. Jij hebt altijd het recht om je gegevens aan te passen, wijzigen of verwijderen.
Kort samengevat:
We verwerken een aantal persoonsgegevens van je, afhankelijk van hoe je onze producten en diensten gebruikt. We gebruiken je persoonsgegevens om:
-Diensten op jouw voorkeuren en interesses af te stemmen.
-Voor het versturen van nieuwsbrieven en mailings
-Om jouw bestellingen te verwerken.
-Om contact met je op te nemen over het inplannen van cursussen of productlevering.
-Om onze administratie uit te kunnen voeren.
We verwerken je gegevens ALTIJD zoals wordt voorgeschreven door de wet. Daar kun je op vertrouwen.

Artikel 15. Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen LivPro en Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen LivPro en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij LivPro er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 16. Diverse bepalingen
1. LivPro streeft ernaar om e-mails verzonden naar info@livlashes.nl / livlashes@live.nl binnen 24 uur te beantwoorden.
2. Eventuele onjuistheden van door LivPro aan u verstrekte gegevens moet u direct aan LivPro melden, evenals eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan LivPro heeft verstrekt.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand)

error: Our content is protected